תקנון

ברוכים הבאים לאתר GetBoost אשר כתובתו bot.getboost.co.il (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי  אסף שלוש ע.מ 032216681 (להלן:" מפעיל האתר").
תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעיל האתר.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

כללי

 •  בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").
 •  ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 •  הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
 •  תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 •  מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.
 •  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 •  האתר מציע למשתמשיו שירותים כגון ולרבות קניית עוקבים ברשתות חברתיות, קניית לייקים, תגובות וצפיות(להלן : "השירותים/הקורס").

התכנים באתר

 •  התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
 •  התכנים מוצעים למשתמש צפייה בהשאלה בלבד, לשימוש אישי ושאינו מסחרי.

הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר

 •  מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעיל האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.
 •  מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
 •  על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 •  מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
 •  האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 •  האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
 •  מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 •  המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 •  מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 •  מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 •  מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

 •  המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ מכל סוג שהוא.
 •  מפעיל האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 •  התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעיל האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
 •  על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט.

הזנת פרטים בעת רכישת שירותים באתר

 •  כל משתמש אשר ירכוש שירותים באתר יחויב להזין את שם המשתמש שלו ברשת החברתית ו/או להזין קישור לפרופיל שלו, פרטי אשראי, שם מלא ות.ז.
 •  עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי מפעיל האתר.
 •  פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי הרכישה באתר.

תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר

 •  מערכת האתר מאפשרת למשתמשיה רכישה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים המוצעים על ידי האתר באמצעות האינטרנט.
 •  כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 •  המשתמש הנו בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום והינו מעל גיל 16.
 •  במידה והנך מתחת לגיל 16 או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 •  המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 •  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 •  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 •  הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PAY PAL בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 •  יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת הסליקה אשר עמה יעבוד מפעיל האתר (להלן: "חברת הסליקה").
 •  ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת של חברת הסליקה, תידרש לאמת את זהותך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת.
 •  יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעיל האתר אינו שומר ו/או מנהל פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
 •  על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 •  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לו.
 •  המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
 •  חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

השירותים הניתנים באתר , תנאי ותהליך רכישתם

 •  רכישת השירותים באתר כפופה לכל רשת חברתית ו/או כל רשת אחרת אשר תוצג באתר למדיניות ולתנאים של אותה רשת, כגון: אינסטגרם, פייסבוק, יו טיוב וכו'.
 •  ברכישת השירותים, הפרופילים של המשתמש באינסטגרם, פייסבוק, יו טיוב וכו' חייבים להיות ציבוריים ולא פרטיים, אחרת לא ניתן יהיה לבצע את מתן השירותים, האחריות הינה על המשתמש בלבד.
 •  על המשתמש לעיין בתנאי השימוש של אותה רשת, להלן קישורים לתנאי השימוש של צדדי ג':
 •  אינסטגרם: https://help.instagram.com/581066165581870
 • https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=he_IL
תנאי רכישת "בוט" או "רובוט" לאינסטגרם
 •  רכישת בוט לאינסטגרם או\ו רובוט לאינסטגרם כשמו כן הוא, מאפשרת לנו לשלוט על פעולות וסוגי פעולות שונים מפרופיל האינסטגרם האישי של הלקוח.
 •  הרכישה הינה רכישה על בסיס מנוי חודשי ללא התחייבות מצד הלקוח אך יש לציין שחידוש החבילה מתבצע באופן אוטומטי.
 •  במידה והלקוח ידרוש לביטול שירותי ה"בוט לאינסטגרם" יש לשלוח אלינו בקשה מסודרת עם סיבת הביטול למייל info@getboost.co.il
 •  הספק אינו אחראי לגרימת נזקים, חסימת חשבון האינסטגרם וכל פעולה אחרת שמתבצעת ע"י הלקוח בשל עבודת ופעילות הבוט.
 • במידה והלקוח מעוניין לדרוש שינויים ברמת הטרגוט והפילוח יש לשלוח מייל מסודר אל הכתובת info@getboost.co.il
 • זמן הקמה לבוט לאינסטגרם הינו עד 2 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה
 • הספק רשאי לבטל את שירות הבוט ללקוח בהתאם לשיקוליו האישיים (פרופילים עם כתבי שנאה, פרופילים שאינם הולמים ברמת התוכן, תוכן פורנוגרפי, תוכן שקשור להימורים וכד')
 • לאחר רכישת הבוט יש לשלוח סיסמה לחשבון האינסטגרם למייל info@getboost.co.il ו\או החברה תפנה ללקוח על מנת לדרוש זאת.
 • המידע האישי אותו ימסור הלקוח לאחר ביצוע ההזמנה ישאר דיסקרטי ומאובטח בשרתי החברה למטרת שימוש השירות בלבד.
תנאי רכישה כלליים לכל השירותים
 •  מחירי השירותים הקובעים הינם המחירים אשר מוצגים ליד כל שירות.
 • המחירים המצויינים באתר הם ללא מע"מ מכיוון שהמוצר הוא מוצר בינלאומי
 •  מובהר בזאת, כי מפעיל האתר, יהא רשאי לעדכן את מחירי השירותים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 •  מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירותים לפני תום הליך בחירת השירות על ידי המשתמש, תחויב לפי המחירים המעודכנים.
 •  מפעיל האתר רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג'.
 •  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש קורס ו\או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום עבור תכנים וקורסים שנרכשו.

ביטול עסקה

 •  השירותים המוצעים באתר מהווים "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995.
 •  בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל, לכן ברכישת השירותים באתר לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי.
 •  למרות האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה במידה והשירותים טרם ניתנו אך הוא אינו מתחייב לכך והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי.
 • ביטול עסקה כפוף לעמלת ביטול בסך 20% מסך העסקה זאת מאחר והחברה אינה תספוג את עמלת הביטול מחברת האשראי ו\או כדומה.
 •  המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של השירותים באתר וידוע לו כי על פי חוק, לא תתבצע החזרה או החלפה של שירותים הנחשבים למידע ו/או הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, קרי לא יבוצע החזר כספי במקרה הנדון.
 •  מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.

קניין רוחני

 •  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ו/או כל חומר אחר, שייכות ל – getboost או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 •  כמו כן אין להעתיק ו/או לבצע שימוש שלא כדין בשם "גט בוסט" בעברית ו-"getboost" באנגלית, וכן כל שילוב הדומה להם ו/או המכיל אחד מהם במלואו ו/או חלק מהם, וכמו כן בשם המתחם (domain name) של האתר, בסימני המסחר של getboost, בין אם רשומים ובין אם לא.
 •  אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
 •  אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר מראש ובכתב.
 •  האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי, לרבות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו של מפעיל האתר מראש ובכתב.
 •  אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של מפעיל האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.
 •  אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה ו/או סמויה.
 •  אין להציג את האתר בעיצוב ו/או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
 •  ככל שיש באתר חומרי קניין רוחני , לרבות סימני מסחר ומידע, תמונות, שרטוטים וכו', שנמסרו לפרסום על ידי מפרסמים באתר ו/או כל צד ג', מידע זה הוא רכושן של אותן צדדי ג' ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמתן מראש ובכתב.
 •  המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 •  המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
 •  כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
 •  כמו כן יובהר ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתן למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.
 •  כל ס' בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר

 •  מפעיל האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעיל האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
 •  ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
 •  אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 •  קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
 •  מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 •  כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 •  מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
 •  אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
 •  מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי

 •  מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 •  במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 •  המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 •  מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 •  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת השירות נשוא העסקה במועדים שנקבעו, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

המחאת זכויות וחובות

 •  12. המחאת זכויות וחובות מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 •  במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים

 •  המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
 •  המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 •  המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעיל האתר. מפעיל האתר מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת לקוחות לעשות כך.
 •  המשתמש אינו רשאי לפגוע בשמו הטוב של מפעיל האתר ו/או במוניטין האתר ובשירותיו, חל איסור להפיץ דברי דיבה, לשון הרע ו/או להשמיץ בפומבי את מפעיל האת ו/או את האתר ו/או את שירותי האתר.

תנאים נוספים

 •  המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, אשר יהא רשאי לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 •  השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעיל האתר אינו נותן כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 •  רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

שירות לקוחות ויצירת קשר

 •  שירות הלקוחות של האתר פעיל 24/7.
 •  פנייה לשירות הלקוחות תיעשה בצ'אט באתר ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת הנ"ל: info@getboost.co.il.
 •  הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

מדיניות פרטיות

הזנת פרטים בעת רכישת השירותים

 •  כל משתמש אשר ירכוש שירותים באתר יחויב להזין את שם המשתמש שלו ברשת החברתית, פרטי אשראי, שם מלא ות.ז.
 •  עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי מפעיל האתר.
 •  פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי הרכישה באתר.

אבטחת מידע באתר

 •  מפעיל האתר דואג לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם.
 •  על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
 •  המשתמש מסכים כי מפעיל האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו ו/או במקרה של העתקת ו/או הורדת הקורסים ע"י צדדי ג' , המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעיל האתר בשל כך.

מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעיל האתר

 •  מפעיל האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שנמסר באמצעות המשתמש.
 •  הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר ובאחריותו.
 •  מפעיל האתר יהא רשאי לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
 •  השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 •  אנו עשויים לקבל חלק מהמידע האישי שלך על מנת לספק את השירותים שלנו. המידע שאנו אוספים נחוץ כדי לספק את השירותים שלנו, ולא נאסוף כל מידע שאינו נדרש על פי אופי השירותים שלנו. אנו רשאים לאסוף חלק מהמידע האישי הבא: כתובת דוא"ל, שם משתמש באינסטגרם וכתובת IP.
 •  נאסוף את שם המשתמש שלך ב- Instagram כדי לספק את השירותים שלנו ולבצע את החובה החוזית שלנו. כאשר אתה בוחר להירשם לשירותים שלנו אנו אוספים את שם המשתמש שלך ב- Instagram.
 •  כתובת ה- IP : אנו משתמשים בכתובת ה- IP שלך על בסיס של אינטרס לגיטימי גם כדי לספק חשבונית עבור השירותים שלנו.
 •  חלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך אם לא תספק את המידע המבוקש.
 •  איננו מוכרים או משכירים מידע אישי לכל צד שלישי. אנו משתמשים במידע שנאסף למטרותינו הפנימיות והשיווקיות, לפי הצורך על פי אופי השירותים, ורק בהתאם למדיניות פרטיות זו. במקרים מסוימים, אנו מחויבים לציית לצווי בית המשפט ולבקשות הממשלה ולמסור מידע או חלקים ממנו לגורמים המוסמכים.
 •  מפעיל האתר רשאי לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותו, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהוא עצמו יפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעיל האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו בפנייה לשירות הלקוחות של החברה ו/או בפנייה לדואר האלקטרוני של החברה info@getboost.co.il.
 •  המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעיל האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

מסירת מידע לצד ג

 •  מפעיל האתר יהא רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
 •  מפעיל האתר מצהיר ומודיע כי לצורך מתן השירותים מידע אשר ייאסף על ידו יועבר לצדדי ג' כגון: גוגל, פייסבוק,Clickcease, טראק JS , אלסטיק, סמארט לוק.
 •  מפעיל האתר יהא רשאי לפנות למשתמש בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
 •  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.
 •  מעבר לאמור לעיל, מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן
 •  אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
 •  במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.
 •  אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
 •  אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 •  במידה ומפעיל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

איסוף ושימוש במידע מאתרי ו/או משירותי ו/או מעוגיות צד ג

 •  כאשר הנך נכנס לאתר יותר מפעם אחת הנך נותן למפעיל האתר גישה לזיכרון זה, לצורך ההמחשה, על מנת לרכוש באתר שירותי אינסטגרם עליך לחפש את שם המשתמש שלך באינסטגרם. לאחר שאתה מוצא אותו מפעיל האתר שומר בזיכרון הדפדפן את השם המשתמש ותמונת הפרופיל שכאשר תיכנס בפעם השנייה לא תצטרך לחפש אותו שוב.
 •  המידע אותו אוסף ושומר מפעיל האתר בזיכרון זה הינו:
 •  זהות השירות הנרכש, הכמות אשר נרכשה, לינק או שם משתמש שבנוגע אליו נקנה השירות, זמן מדויק של הקניה, סכום הקנייה, תצורת תשלום(פייפל או אשראי), ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי , מזהה עסקה בפייפל, כתובת אימייל ומספר טלפון אם נמסר ע"י המשתמש בעת הרכישה.
 •  השימוש בזיכרון זה הינו לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 •  כמו כן מפעיל האתר משתמש במשוואות רשת, אלו קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים , לרבות אך לא רק באמצעות קוד Google Analytics, פיקסל פייסבוק, מודד של גוגל מודעות ,טארק JS , Clickcease וסמארט לוק.
 •  Google Analytics משמש לניטור, ניתוח ומעקב אחר התנהגות המשתמש. מאפיין אנונימיזציה בנוגע ל – IP מופעל ב- Google Analytics מטעמי פרטיות. כל הנתונים שנאספו ישמשו בהתאם למדיניות הפרטיות של מפעיל האתר ולמדיניות הפרטיות של Google. מידע נוסף על האופן שבו משתמשים יכולים לבטל את הצטרפותם לשימוש של Google Analytics בקובצי cookie ניתן למצוא בדף ביטול ההסכמה של Google Analytics.
 •  מפעיל האתר משתמש בקוד של "רימרקטינג" של Google AdWords אשר יאפשר למפעיל האתר לספק פרסום ממוקד בעתיד.
 •  כמו כן מפעיל האתר עושה שימוש באתרי צד ג' נוספים על מנת לאסוף מידע, כגון: אינסטגרם, גוגל, פייסבוק, יו טיוב, Clickcease, טראק JS , אלסטיק, סמארט לוק.
 •  בעת רכישת השירותים ומסירת פרטי המשתמש, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו החופשית למפעיל האתר לאיסוף מידע והרשאות גישה למידע באינסטגרם, גוגל, פייסבוק, יו טיוב, Clickcease, טראק JS , אלסטיק, סמארט לוק.
 •  יודגש כי מפעיל האתר יהיה רשאי לעשות שימוש במידע זה רק לצורך השירותים הניתנים על ידו.

איסוף מידע ע"י צד ג'

 •  בעת השימוש באתר מפעיל האתר יהא רשאי לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.
 •  בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
 •  מפעיל האתר יהיה רשאי להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיו לשותפיו העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.
 •  כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיו העסקיים של מפעיל האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

כפיפות למדיניות פרטיות של צדדי ג

שינויים במדיניות הפרטיות

 •  מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

יצירת קשר

 •  שירות הלקוחות של האתר פעיל 24/7.
 •  פנייה לשירות הלקוחות תיעשה בצ'אט באתר ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת הנ"ל: info@getboost.co.il.
 •  הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.